Usnesení

Č.j. 405/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 11.11.2010


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 6, vedeného pod č.j. 403/2010.
  2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2011 v předložené a vyvěšené podobě.
  3. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  4. ZO projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-12-6010117/2 se společností ČEZ Distribuce a.s.


Návrhová komise:   Jaroslav Červinka
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 11.11.2010

Vyvěšeno dne 12.11.2010


webmaster: horka1@horka1.cz