Usnesení

Č.j. 358/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 30.9.2010


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 5, vedeného pod č.j. 359/2010.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.
  3. ZO projednalo a schválilo koupi pozemku parc. č. 41/6 za cenu 150 Kč za m2.
  4. ZO projednalo a schválilo odměny členů ZO v měsíci říjnu.


Návrhová komise:   Jaroslav Červinka
    Marcela Perclová
     
Starosta:   Miroslav Doležal
Místostarosta:   Jiří Doubek


V Horce I dne 30.9.2010

Vyvěšeno dne 1.10.2010


webmaster: horka1@horka1.cz