Usnesení

Č.j. 226/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.5.2010


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 3 vedeného pod č.j. 225/2010.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.
  3. ZO projednalo a schválilo žádost o pronájem areálu LK na pořádání letních zábav v měsíci červenci a srpnu.
  4. ZO projednalo a schválilo žádost obce Horušice o uzavření veřejnoprávní smlouvy na zapisování údajů o evidenci obyvatel pomocí systému Czech POINT.
  5. ZO projednalo rozšíření autobusové dopravy – školní autobus přes Borek a pověřilo starostu jednáním s dopravcem.
Návrhová komise :   Marcela Perclová
                                Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.5.2010

Vyvěšeno dne 28.5.2010


webmaster: horka1@horka1.cz