Usnesení

Č.j. 118/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.3.2010


  1. ZO projednalo a schválilo podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na obecním pozemku 862/1.
  2. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 2 vedeného pod č.j. 117/2010.
  3. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu obce Horka I za rok 2009 a schválilo jej bez výhrad.
  4. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Čertovka za rok 2009 a schválilo jej bez výhrad.
  5. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 25.3.2010

Vyvěšeno dne 26.3.2010


webmaster: horka1@horka1.cz