Usnesení

Č.j. 486/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.11.2009


  1. ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu v rozsahu rozpočtového opatření č. 7.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.
  3. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2010 v předložené a vyvěšené podobě.
  4. ZO projednalo a schválilo rozpočet DSO Čertovka na rok 2010.
  5. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  6. ZO projednalo a schválilo dar pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 10 000 Kč.
  7. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na ČOV ze Středočeského kraje na rok 2010.
  8. ZO schválilo pokladní hotovost pro rok 2010 ve výši 40 000 Kč. V období vybírání poplatků může být krátkodobě nad limit.
Návrhová komise :   Jaroslav Červinka
                                Zdeněk Bíža


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 26.11.2009

Vyvěšeno dne 27.11.2009


webmaster: horka1@quick.cz