Usnesení

Č.j. 128/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.3.2009


  1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, Výzva číslo 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.
  2. ZO projednalo a schválilo Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „eGovernment v obcích – Czech POINT“ v rámci výzvy 02.
  3. ZO projednalo a schválilo šablonu smlouvy s městem Kutná Hora na služby „Administrace žádosti o dotace“.
  4. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
  5. ZO projednalo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2008 a schválilo jej bez výhrad.
  6. ZO projednalo Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Čertovka za rok 2008 a schválilo jej bez výhrad.
  7. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 2 vedeného pod č.j. 127/2009.
  8. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy PROVOD, vedenou pod č.j. 18/2009 na zajištění projektových prací a inženýrské činnosti.
Návrhová komise :   Jaroslav Červinka
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 26.3.2009

Vyvěšeno dne 27.3.2009


webmaster: horka1@quick.cz