Usnesení

Č.j. 491/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 20.10.2008


  1. ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu v rozsahu rozpočtového opatření č. 9.
  2. ZO projednalo a schválilo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.
  3. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2009 v předložené a vyvěšené podobě.
  4. ZO projednalo a schválilo záměr obce č.j. 477/2008 na prodej části pozemku 447/1.
  5. ZO projednalo a schválilo záměr obce č.j. 478/2008 na prodej hasičské stříkačky.
  6. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  7. ZO projednalo a schválilo opravu střechy na budově hasičské zbrojnice č.p. 37 a na budově knihovny č.p. 59. Pro tuto opravu schválilo využití podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova od roku 2009 – Dotační titul 1 – Akce místních programů obnovy vesnice.
  8. ZO schválilo pokladní hotovost pro rok 2009 ve výši 40 000 Kč. V období vybírání poplatků může být krátkodobě nad limit.
Návrhová komise :   Jaroslav Červinka
                                Zdeněk Bíža


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 20.11.2008

Vyvěšeno dne 21.11.2008


webmaster: horka1@quick.cz