Usnesení

Č.j. 225/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 4.6.2008


  1. ZO projednalo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2007. Z výsledku přezkoumání hospodaření byly projednány zjištěné méně závažné chyby a nedostatky a přijata opatření:
  2. ZO projednalo a schválilo návrh zadání změny č.2 Územního plánu obce Horka I v souladu se stavebním zákonem.
  3. ZO projednalo výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru z 22.4.2008.
  4. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 3 vedeného pod č.j. 226/2008. Dále schválilo podmínky pro vytvoření Rozpočtového opatření bez předchozího schválení ZO.
  5. ZO projednalo a schválilo uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena na obecní pozemky 871, 872, PK 829.
  6. ZO projednalo a schválilo komisi pro výběr zhotovitele na stavbu kanalizace.
Návrhová komise :   p. Miloš Sechovský
                                p. Zdeněk Bíža


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 4.6.2008

Vyvěšeno dne 5.6.2008


webmaster: horka1@quick.cz