Usnesení

Č.j. 465/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.11.2007


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5 vedené pod č.j. 467/2007.
  2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2008, vedený pod č.j. 466/2007.
  3. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  4. ZO schválilo pokladní hotovost pro rok 2008 ve výši 40 000 Kč. V období vybírání poplatků může být krátkodobě nad limit.
  5. ZO projednalo a schválilo nákup techniky pro údržbu zeleně v obci. Pro tento nákup schválilo využití podání žádosti z Programu obnovy venkova (POV) pro rok 2008 – Dotační titul 1 – Akce místních programů obnovy vesnice.
Návrhová komise :   p. Zdeněk Bíža
                                sl. Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 29.11.2007

Vyvěšeno dne 30.11.2007


webmaster: horka1@quick.cz