Usnesení

Č.j. 380/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.9.2007


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č.4 vedeného pod č.j. 379/2007.
  2. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 349/2007 na prodej obecního pozemku parc. č. 44/2.
  3. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 350/2007 na prodej části obecního pozemku parc. č. 816/1.
  4. ZO projednalo a schválilo změnu pravidel o financování a investorství stavby vodovodu.
  5. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy se společností RAVEN EU Advisory, a.s. na zajištění pomoci při žádosti o dotaci na stavbu vodovodu a uzavření smlouvy pro založení Svazku obcí.
  6. ZO projednalo a schválilo podepsání smlouvy o uzavření Svazku obcí Horka I, Horušice a Brambory.
Návrhová komise :   p. Zdeněk Bíža
                                p. Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.9.2007

Vyvěšeno dne 28.9.2007


webmaster: horka1@quick.cz