Usnesení

Č.j. 278/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.7.2007


  1. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č.3 vedeného pod č.j. 280/2007.
  2. ZO předběžně projednalo žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 44/2. Pro příští zasedání bude vyvěšen záměr obce a prodej schválen.
  3. ZO projednalo a schválilo vyřazení DHM z evidence dle přiloženého seznamu.
  4. ZO projednalo a schválilo podepsání smlouvy a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 850 pro kabelové vedení nn ve Svobodné Vsi.
  5. ZO projednalo a schválilo podepsání smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci.
Návrhová komise :   p. Miloš Sechovský
                                pí. Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 26.7.2007

Vyvěšeno dne 27.7.2007


webmaster: horka1@quick.cz