Usnesení

Č.j. 209/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.5.2007


 1. ZO projednalo a schválilo Protokol o provedení revize knihovního fondu v Obecní knihovně Horka I z 8.5.2007 vedeného pod č.j. 210/2007.
 2. ZO projednalo a schválilo vstupné do Letního kina pro rok 2007 ve výši 50 Kč.
 3. ZO projednalo žádost č.j. 213/2007 na změnu Územního plánu. Tato žádost nebyla schválena.
 4. ZO projednalo plnění rozpočtu běžného roku a schválilo úpravu v rozsahu Rozpočtového opatření č. 2 vedeného pod č.j. 211/2007.
 5. ZO projednalo Závěrečný účet obce Horka I za rok 2006. Z výsledku přezkoumání hospodaření byly projednány zjištěné chyby a nedostatky a přijata opatření:

 6. k bodu 1. - Porušení ust. § 19b odst. 7 Vyhlášky č. 505/2002 Sb. A ČÚS č. 515. – opatření – pokud tato situace ještě někdy nastane, bude účtováno v souladu s těmito nařízeními
  k bodu 2. - Porušení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. – opatření – bude účtováno v souladu s touto vyhláškou
  k bodu 3. - Porušení ust. § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. – opatření – doklady budou obsahovat všechny náležitosti tohoto ustanovení
  k bodu 4. - Porušení ust. § 3 odst. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. – opatření – ZO konstatovalo, že toto ustanovení nebylo porušeno, viz. zápis č.j. 565/2006 z 2.11.2006
  ZO bere tyto chyby a nedostatky na vědomí a schvaluje „Závěrečný účet obce Horka I za rok 2006“ s výhradou.
 7. ZO projednalo žádost č.j. 168/2007 o odprodej pozemků dle Záměru č.j. 184/2007. Odprodej pozemků nebyl prozatím schválen, bude jednáno o směně pozemků.
Návrhová komise :   p. Miloš Sechovský
                                pí. Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 31.5.2007

Vyvěšeno dne 31.5.2007


webmaster: horka1@quick.cz