Usnesení

Č.j. 37/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.1.2007


  1. ZO projednalo a schválilo úpravu odměn členů ZO v souladu s nařízením č. 614/2006.
  2. ZO projednalo a schválilo Rozpočtový výhled obce Horka I na roky 2007 až 2010, vedený pod č.j. 35/2007.
  3. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.1 vedené pod č.j. 38/2007.
Návrhová komise :   Simona Hájková
                                Miloš Sechovský


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 25.1.2007

Vyvěšeno dne 26.1.2007


webmaster: horka1@quick.cz