Usnesení

Č.j. 564/2006

z ustavujího zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 2.11.2006


 1. Návrhová komise ověřila platnost voleb členů zastupitelstva obce tak, že provedla kontrolu osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem u všech členů, tedy u Miroslava Doležala, Jiřího Doubka, Zdeňka Bíži, Miloše Sechovského, Simony Hájkové, Jaroslava Červinky a Marcely Perlové. Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas.
 2. Všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce složili slib předepsaným způsobem.
 3. Návrhová komise zajistila volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním:
  starostou byl zvolen pan Miroslav Doležal
  místostarostou byl zvolen pan Jiří Doubek
 4. Zastupitelstvo obce zřídilo dva výbory a zvolilo jejich obsazení:

  Finanční výbor
  předseda: Miloš Sechovský
  členové: Simona Hájková, Jaroslav Červinka

  Kontrolní výbor
  předseda: Zdeněk Bíža
  členové: Marcela Perlová, Jaroslav Červinka
Návrhová komise :   p. Zdeněk Bíža
                                p. Jaroslav Červinka
                                sl. Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 2.11.2006

Vyvěšeno dne 3.11.2006


webmaster: horka1@quick.cz