Usnesení

Č.j. 565/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 2.11.2006


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3 vedené pod č.j. 566/2006.
  2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2007, vedený pod č.j. 567/2005.
  3. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  4. ZO projednalo a neschválilo žádost nemocnice Čáslav o finanční dar.
  5. ZO projednalo žádost manželů Sykáčkových o pokácení stromu na obecním pozemku. Žádosti nebylo vyhověno.
  6. ZO schválilo pokladní hotovost pro rok 2007 ve výši 40 000 Kč. V období vybírání poplatků může být krátkodobě nad limit.
Návrhová komise :   p. Zdeněk Bíža
                                p. Jaroslav Červinka
                                sl. Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 2.11.2006

Vyvěšeno dne 3.11.2006


webmaster: horka1@quick.cz