Usnesení

Č.j. 61/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 26.1.2006


  1. ZO projednalo a schválilo žádost obce na Pozemkový fond o bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 214/9 a 214/17.
  2. ZO projednalo žádost ZD Křečhoř a.s. o přenechání pronájmu obecního pozemku 691/23 společnosti UNIKOM. Protože nebyly doloženy důvody, žádost byla zamítnuta.
Návrhová komise :   sl. Marcela Perclová
                                p. Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 26.1.2006

Vyvěšeno dne 27.1.2006


webmaster: horka1@quick.cz