Usnesení

Č.j. 496/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 24.11.2005


  1. ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu vedenou v rozpočtovém opatření č. 5 - č.j. 497/2005. Současně schválilo rozpočtové opatřední č. 6, které bude provedeno před ukončením roku z důvodu úpravy položek přesahujících plnění 100 %. Jedná se zejména o příjmové položky a mírné překročení výdajových položek.
  2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2006, vedený pod č.j. 498/2005.
  3. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  4. ZO schválilo návrh na vyloučení viničních tratí ze seznamu, který bude obsažen v připravované novele vyhlášky č. 324/2004 Sb., k zákonu o vinohradnictví a vinařství.
  5. ZO projednalo a neschválilo požadavek nemocnice Čáslav na finanční dar.
  6. ZO projednalo žádost p. Šáleného na změnu ÚP. S přihlédnutím ke stanovisku projektanta zastupitelstvo žádost neschválilo.
  7. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 510/2005 prodat pozemek parc. č. 214/41. Pozemek bude prodán manželům Civínovým, protože je součástí připravované stavební parcely.
  8. ZO schválilo koupi pozemku parc. č. 214/43 v souladu se schváleným ÚP.
Návrhová komise :   Simona Hájková
                                Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 24.11.2005

Vyvěšeno dne 25.11.2005


webmaster: horka1@quick.cz