Usnesení

Č.j. 328/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.7.2005

o schválení I. změny územního plánu obce Horka I


Zastupitelstvo obce po projednání

I. schvaluje

  1. I. změnu územního plánu obce Horka I

  2. Návrh vyhlášky o závazných částech I. změny územního plánu obce Horka I, která tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení

II. konstatuje

že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být dotčena vymezením pozemků pro umístění veřejně prospěšných staveb, nebo opatření ve veřejném zájmu, protože námitky nebyly vzneseny

III. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení) ze dne 13.7.2005 vedeného pod č.j. ÚSŘ/3065/05/Nc s tím, že doporučuje ke schválení

IV. ukládá

  1. starostovi vyhlášení obecné závazné vyhlášky schvalující změnu

  2. starostovi opatřit výkresovou dokumentaci a textovou část ověřovací doložkou a provést záznam o změně do hlavního výkresu schváleného ÚPO

  3. starostovi uložit dokumentaci schválené změny, místo oznámit dotčeným obcím a stavebnímu úřadu, dále tuto dokumentaci předat stavebnímu úřadu Čáslav a Krajskému úřadu Středočeského kraje a pověřenému úřadu III. Stupně

  4. starostovi zajistit vyplnění registračního listu a jeho zaslání na ÚÚR Brno a Krajskému úřadu Středočeského kraje

  5. starostovi zajistit zaslání obecně závazné vyhlášky o vyhlášení části ÚPD a schématu hlavního výkresu dotčeným orgánům státní správy

Návrhová komise :   Simona Hájková
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 28.7.2005

Vyvěšeno dne 29.7.2005


webmaster: horka1@quick.cz