Usnesení

Č.j. 327/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 28.7.2005


  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3 vedené pod č.j. 329/2005.
  2. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 301/2005 o prodeji části pozemku 447/1. Část o výměře cca 4000 m2 bude prodána panu Pořízovi a část o výměře cca 4000 m2 bude prodána panu Bížovi. Cena bude dána znaleckým posudkem a ostatní náklady hradí kupující.
  3. ZO projednalo a schválilo koupi pozemků 732/2 a 732/10 pro umístění ČOV.
  4. ZO projednalo a schválilo převod pozemků 119/8 a 119/14 z pozemkového fondu na obec.
Návrhová komise :   Simona Hájková
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 28.7.2005

Vyvěšeno dne 29.7.2005


webmaster: horka1@quick.cz