Usnesení

Č.j. 144/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 31.3.2005

1. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1 vedené pod č.j. 143/2005.

2. ZO projednalo a schválilo Záměr obce č.j. 128/2005 prodat část pozemku parc. č. 862 manželům Krejčím.

3. ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod části pozemku parc. č. 214/22 z Pozemkového fondu ČR na obec Horka I.

4. ZO projednalo a schválilo příspěvek obci Žehušice na provoz hřbitova ve výši 10 000 Kč.

5. ZO projednalo a schválilo pokácení jednoho stromu manželům Krejčím na jejich pozemku.

6. ZO projednalo a schválilo zhotovení pohlednic obce Horka I.
Návrhová komise :   p. Marcela Perclová
                                p. Antonín Horký


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 31.3.2005

Vyvěšeno dne 1.4.2005


webmaster: horka1@quick.cz