Usnesení

Č.j. 718/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 23.11.2004

1. ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu, vedenou v rozpočtovém opatření č. 4 – č.j. 719/2004. Současně schválilo rozpočtové opatření č. 5, které bude provedeno před ukončením roku z důvodu úpravy položek, přesahujících plnění 100%. Jedná se zejména o příjmové položky a mírné překročení výdajových položek.

2. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2005, vedený pod č.j. 685/2004.

3. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrhová komise :   Simona Hájková
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 23.11.2004

Vyvěšeno dne 24.11.2004


webmaster: horka1@quick.cz