Usnesení

Č.j. 417/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 29.7.2004

1. ZO projednalo a schválilo úpravy rozpočtu zapsané v rozpočtové změně č. 3, vedené pod č.j. 416/2004.

2. ZO projednalo a schválilo záměr změny územního plánu obce týkající se rozšíření lokality 1, tedy o pozemek 30/1.

3. ZO projednalo a schválilo úpravu odměn členů ZO dle zákonu č. 337/2004 Sb. a úpravu odměny hospodářky.
Návrhová komise :   Jaroslav Červinka
                                Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 29.7.2004

Vyvěšeno dne 30.7.2004


webmaster: horka1@quick.cz