Usnesení

Č.j. 306/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.5.2004

1. ZO projednalo a schválilo úpravy rozpočtu zapsané v rozpočtové změně č. 2, vedené pod č.j. 307/2004.

2. ZO projednalo předložený závěrečný účet obce za rok 2003 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

3. ZO projednalo a schválilo vstupné do LK ve výši 45 Kč.
Návrhová komise :   Antonín Horký
                                Simona Hájková


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.5.2004

Vyvěšeno dne 28.5.2004


webmaster: horka1@quick.cz