Usnesení

Č.j. 189/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.3.2004

1. ZO projednalo a schválilo úpravy rozpočtu zapsané v rozpočtové změně č. 1, vedené pod č.j. 188/2004.

2. ZO projednalo a schválilo zadání výroby symbolů obce firmě Velebný a Fam s.r.o..

3. ZO projednalo nabídky firem na stavbu hřiště ve Svobodné Vsi a dalších prací. Pro realizaci byla vybrána firma M.O.V.A., se kterou bude dále jednáno o úpravě rozsahu prací.

4. ZO projednalo a schválilo variantu výstavby kanalizace, která je ve zpracované studii vedena pod č. 4. Současně schválilo zadání vypracování podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně projektové dokumentace. Vypracování této dokumentace bude zadáno firmě VAK-KAN, která byla již dříve vybrána na zpracování studie.
Návrhová komise :   Marcela Perclová
                                Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 25.3.2004

Vyvěšeno dne 26.3.2004


webmaster: horka1@quick.cz