Usnesení

Č.j. 620/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.11.2003

1. ZO projednalo a schválilo podmínky pro stavbu vodovodu:
    a) investorem stavby bude VaK Pardubice a účastníky obce Horušice, Horka I a Brambory
    b) obce se budou podílet 30% z celkových nákladů
    c) zájemce o přípojku uhradí obci částku 10 000 Kč
    d) obec zajistí společné stavební povolení na jednotlivé přípojky
2. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,     využívání a odstraňování komunálního odpadu a vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích. Účinnost obou vyhlášek bude od 1.1.2004.
3. ZO projednalo plnění rozpočtu roku 2003 a schválilo rozpočtovou změnu č.4, vedenou pod č.j. 621/2003.
4. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2004, vedený pod č.j. 549/2003.Návrhová komise :   Zdeněk Bíža
                                Marcela Perclová


Starosta:                  Miroslav Doležal
Místostarosta:          Jiří Doubek


V Horce I dne 27.11.2003

Vyvěšeno dne 28.11.2003


webmaster: horka1@quick.cz