Usnesení

Č.j. 473/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 25.9.2003

1. ZO projednalo nabídky na stavbu podkroví budovy obecního úřadu. Pro realizaci byla vybrána firma KONVA Kutná Hora.
2. ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu v souladu s rozpočtovou změnou č. 3, vedenou pod č.j. 479/2003.
3. ZO projednalo žádost nemocnice Čáslav o sponzorský dar. Vzhledem k připravovaným investičním akcím nebylo žádosti vyhověno.
Návrhová komise :   Jaroslav Červinka
                                Antonín Horký


Starosta:                  Miroslav Doležal
Zástupce starosty:    Jiří Doubek


V Horce I dne 25.9.2003

Vyvěšeno dne 26.9.2003


webmaster: horka1@quick.cz