Usnesení

Č.j. 174/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Horka I, konaného dne 27.3.20031. ZO projednalo a schválilo podmínky pro zadávání zakázek, jejichž finanční objem nedosahuje zákonem stanovenou spodní hranici pro veřejnou zakázku:
    zakázka do 100 000 Kč - zadává starosta, nemusí být souhlas zastupitelstva obce
    zakázka od 100 000 Kč do 2 000 000 Kč - schvaluje zastupitelstvo obce

2. ZO projednalo předložený závěrečný účet obce za rok 2002 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

3. ZO projednalo a schválilo vypracování investičního záměru na stavbu vodovodu a kanalizace. Součástí tohoto záměru bude i podání žádostí o státní dotace na příslušná ministerstva.
Návrhová komise :    Zdeněk Bíža
                                 Jaroslav Červinka


Starosta:                  Miroslav Doležal
Zástupce starosty:    Jiří Doubek


V Horce I dne 27.3.2003


Vyvěšeno dne 28.3.2003


webmaster: horka1@quick.cz