PROGRAM

Č.j. 21/2017

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 31.8.2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a schválení Rozpočtového opatření č. 2.
  4. Výběr projektanta k vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby na projekt „Vodovod Horušice, Horka I, Brambory“.
  5. Projednání a schválení příspěvků obcí na výše uvedený projekt.
  6. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  7. Všeobecné informace.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 15.8.2017
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 16.8.2017
Horušice - Vyvěšeno dne 16.8.2017
Brambory - Vyvěšeno dne 16.8.2017

webmaster: horka1@horka1.cz