PROGRAM

Č.j. 11/2017

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 27.4.2017 od 16.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a schválení Rozpočtového opatření č. 1.
  4. Výběr zhotovitele na administraci výběrového řízení pro vodovod.
  5. Projednání a schválení příspěvků obcí na režijní výdaje.
  6. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  7. Všeobecné informace.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.4.2017
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 12.4.2017
Horušice - Vyvěšeno dne 12.4.2017
Brambory - Vyvěšeno dne 12.4.2017

webmaster: horka1@horka1.cz