PROGRAM

Č.j. 5/2016

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 7.4.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  4. Schválení nového správního výboru a změny stanov.
  5. Projednání stavby vodovodu Horušice, Horka I, Brambory.
  6. Všeobecné informace.
  7. Diskuse.
  8. Schválení usnesení.

V Horce I dne 17.3.2016
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 18.3.2016
Horušice - Vyvěšeno dne 18.3.2016
Brambory - Vyvěšeno dne 18.3.2016

webmaster: horka1@horka1.cz