PROGRAM

Č.j. 11/2015

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 26.11.2015 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  4. Projednání a schválení rozpočtu DSO na rok 2016.
  5. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu DSO Čertovka na roky 2016 až 2018.
  6. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  7. Ustanovení inventarizační komise.
  8. Všeobecné informace.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.11.2015
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 11.11.2015
Horušice - Vyvěšeno dne 11.11.2015
Brambory - Vyvěšeno dne 11.11.2015

webmaster: horka1@horka1.cz