PROGRAM

Č.j. 14/2014

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 27.11.2014 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
 4. Projednání a schválení rozpočtu DSO Čertovka na rok 2015.
 5. Projednání a schválení rozpočtového výhledu DSO Čertovka na roky 2015-2017.
 6. Informace o částečném auditu z 21.11.2014.
 7. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
 8. Ustanovení inventarizační komise.
 9. Všeobecné informace.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.11.2014
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 12.11.2014
Horušice - Vyvěšeno dne 12.11.2014
Brambory - Vyvěšeno dne 12.11.2014

webmaster: horka1@horka1.cz