PROGRAM

 

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 28.11.2013 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  4. Projednání a schválení rozpočtu DSO Čertovka na rok 2014.
  5. Projednání a schválení rozpočtového výhledu DSO Čertovka na roky 2014-2016.
  6. Informace o částečném auditu z 20.9.2013.
  7. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  8. Všeobecné informace.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 12.11.2013
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 13.11.2013
Horušice - Vyvěšeno dne 13.11.2013
Brambory - Vyvěšeno dne 13.11.2013

webmaster: horka1@quick.cz