PROGRAM

 

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 25.4.2013 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  4. Projednání a schválení Závěrečného účtu a Účetní uzávěrky DSO Čertovka za rok 2012.
  5. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  6. Všeobecné informace.
  7. Diskuse.
  8. Schválení usnesení.

V Horce I dne 9.4.2013
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 9.4.2013
Horušice - Vyvěšeno dne 9.4.2013
Brambory - Vyvěšeno dne 9.4.2013

webmaster: horka1@quick.cz