PROGRAM

 

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 29.11.2012 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  4. Projednání a schválení rozpočtu DSO Čertovka na rok 2013.
  5. Informace o částečném auditu z 27.11.2012.
  6. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  7. Všeobecné informace.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 30.10.2012
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 7.11.2012
Horušice - Vyvěšeno dne 7.11.2012
Brambory - Vyvěšeno dne 7.11.2012

webmaster: horka1@quick.cz