PROGRAM

 

zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 19.5.2011 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  4. Projednání a schválení Závěrečného účtu DSO Čertovka.
  5. Informace o vedení účetnictví DSO Čertovka.
  6. Informace o akci Vodovod Horušice, Horka I, Brambory.
  7. Všeobecné informace.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 21.4.2011
Miroslav Doležal  - předseda správního výboru

Vyvěšeno na vývěskách a elektronických deskách jednotlivých obcí

Horka I  - Vyvěšeno dne 28.4.2011
Horušice - Vyvěšeno dne 28.4.2011
Brambory - Vyvěšeno dne 28.4.2011

webmaster: horka1@quick.cz