Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka

 

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 18.6.2009 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  4. Projednání a schválení výběru zhotovitele na akci "Vodovod Horušice, Horka, Brambory".
  5. Projednání postupu při vydání obecních pozemků.
  6. Všeobecné informace.
  7. Diskuse.
  8. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.6.2009
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 12.6.2009


webmaster: horka1@quick.cz