Program zasedání ZO

Č.j. 246/2017

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 31.8.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 214/47, který je ve vlastnictví obce.
  6. Všeobecné informace obecního úřadu.
  7. Diskuse.
  8. Schválení usnesení.

V Horce I dne 15.8.2017
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 16.8.2017


webmaster: horka1@horka1.cz