Program zasedání ZO

Č.j. 180/2017

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 29.6.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Všeobecné informace obecního úřadu.
  6. Diskuse.
  7. Schválení usnesení.

V Horce I dne 13.6.2017
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 14.6.2017


webmaster: horka1@horka1.cz