Program zasedání ZO

Č.j. 386/2016

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 30.12.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání pojištění odpovědnosti.
  6. Projednání žádosti městyse Žehušice o finanční příspěvek na opravu požárního vozidla.
  7. Ustanovení inventarizační komise.
  8. Všeobecné informace obecního úřadu.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 13.12.2016
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 14.12.2016


webmaster: horka1@horka1.cz