Program zasedání ZO

Č.j. 55/2016

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 25.2.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015.
 6. Projednání a schválení Účetní závěrky obce za rok 2015.
 7. Schválení vydání Územního plánu obce Horka I.
 8. Projednání a schválení odměn členů ZO.
 9. Infomrace o stavbě kanalizace.
 10. Všeobecné informace obecního úřadu.
 11. Diskuse.
 12. Schválení usnesení.

V Horce I dne 9.2.2016
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 10.2.2016


webmaster: horka1@horka1.cz