Program zasedání ZO

Č.j. 383/2015

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 30.12.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Ustanovení inventarizační komise.
  6. Všeobecné informace obecního úřadu.
  7. Diskuse.
  8. Schválení usnesení.

V Horce I dne 15.12.2015
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 16.12.2015


webmaster: horka1@horka1.cz