Program zasedání ZO

Č.j. 238/2015

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.8.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu č. IV-12-6018807/1 na pozemku 771/24.
  6. Informace o stavbě kanalizace.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.8.2015
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 12.8.2015


webmaster: horka1@horka1.cz