Program zasedání ZO

Č.j. 362/2014

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 30.10.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Ustavující zasedání zastupitelstva obce
  Složení slibu
  Zaregistrování kandidátů na starostu a místostarostu
  Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  Volba starosty
  Volba místostarosty
  Zřízení finančního a kontrolního výboru
  Schválení Jednacího řádu
  Schválení odměn členů ZO
 4. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 5. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 6. Projednání a schválení stočného na rok 2015.
 7. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
 8. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene.
 9. Projednání protokolu o kontrole předpisů o požární ochraně.
 10. Všeobecné informace obecního úřadu.
 11. Diskuse.
 12. Schválení usnesení.

V Horce I dne 14.10.2014
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 15.10.2014


webmaster: horka1@horka1.cz