Program zasedání ZO

Č.j. 361/2013

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 28.11.2013 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2014.
 7. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu obce na roky 2014 až 2016.
 8. Seznámení s Rozpočtem a Rozpočtovým výhledem DSO Čertovka na rok 2014.
 9. Informace o probíhající stavbě I. etapy kanalizace.
 10. Všeobecné informace obecního úřadu.
 11. Diskuse.
 12. Schválení usnesení.

V Horce I dne 12.11.2013
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 13.11.2013


webmaster: horka1@horka1.cz