Program zasedání ZO

Č.j. 201/2013

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.6.2013 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení Záměru obce č.j. 202/2013 na směnu pozemku.
  6. Informace o probíhající stavbě I. etapy kanalizace.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.6.2013
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 11.6.2013


webmaster: horka1@horka1.cz