Program zasedání ZO

Č.j. 358/2012

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 8.11.2012 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  6. Informace o probíhající stavbě I. etapy kanalizace.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 23.10.2012
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 24.10.2012


webmaster: horka1@horka1.cz