Program zasedání ZO

Č.j. 343/2011

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 20.10.2011 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na kanalizaci ze SZIF.
 6. Projednání a schválení uzavření smlouvy na podání žádosti o dotaci.
 7. Projednání žádosti o finanční příspěvek na rekonstrukci MŠ Žehušice.
 8. Projednání kácení topolů na hřišti v Horce.
 9. Příprava rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu.
 10. Všeobecné informace obecního úřadu.
 11. Diskuse.
 12. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.10.2011
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 12.10.2011


webmaster: horka1@horka1.cz