Program zasedání ZO

Č.j. 285/2011

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 1.9.2011 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
  6. Projednání a schválení záměrů obce na prodej částí pozemků parc. č. 118/17, 837/1 a 837/3.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 16.8.2011
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 17.8.2011


webmaster: horka1@horka1.cz