Program zasedání ZO

Č.j. 163/2011

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 2.6.2011 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce.
  6. Všeobecné informace obecního úřadu.
  7. Diskuse.
  8. Schválení usnesení.

V Horce I dne 17.5.2011
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 17.5.2011


webmaster: horka1@horka1.cz